دستگاه های اندازه گیری وعیب یابی

 به دنبال تشخیص خرابی در سازه ها یا نظارت بر اقلیم خودهستید ؟ با دستگاه های اندازه گیری گروه تروتک میتوانید؛ اندازه گیریهای حرفه ای در واحدهای مختلف اندازه گیری مد نظر خود را انجام دهید، نشتیهای مخفی و دور از دید را بیابید، نظارت بر لایه های مختلف فلزی که در دید مستقیم نیستند داشته باشید، نظارت بر وضعیت رطوبت وکاربردهای بسیار دیگررا در اختیار داشته باشید،در اینجا اطلاعات خود درباره فن آوریهای نوین برای پیدا کردن موقعیت لوله یا نشتی، نظارت بر اطلاعات اقلیمی مانند میزان حرارت رطوبت سرعت بادوغیرورا تکمیل کنید.

 standard equipment

 optionally available

 not available

Social