Villkor för deltagande i kurser

hos Trotec GmbH & Co. KG

1. Allmänna villkor för deltagande i kurser

Trotec GmbH & Co. KG (nedan kallat Trotec) erbjuder en rad omfattande och systemetiskt utvecklade kurser och fortbildningar. För att kunna delta i en sådan utbildning måste nedanstående villkor följas.

2. Anmälan 

Om du anmäler dig till någon av Trotecs kurser online underlättas bokningen tack vare den förenklade inmatningen och snabbare kommunikationen. Din anmälan eller anmälan för den person som omnämns är bindande för den kurs som anges (erbjudande) efter att anmälan bekräftats. För din egen säkerhet får du en kopia av anmälningsuppgifterna per e-post. Kontrollera genast att uppgifterna är fullständiga. Först efter att dokumentationen avseende deltagande och fakturan har skickats har ditt erbjudande godkänts av Trotec. Dessförinnan har du inget rättsligt anspråk på att delta.

3. Kursens omfattning 

Kurserbjudandet inkluderar det som anges för varje kurs, så som det står i kurslistan från Trotec vid tidpunkten för beställningen. Garantier (t.ex. intyg) gäller endast om de finns i kursbeskrivningen eller har garanterats av Trotec i skriftlig form.

4. Kostnader och betalning/motanspråk/hinder

a. Alla priser är utan avdrag exklusive moms. Kurspriset inkluderar den kursdokumentation som krävs liksom drycker i pauserna. I priset ingår uttryckligen inte rese- och logikostnader.

b. I allmänhet sker betalningen per faktura.

I. När betalningen sker per faktura måste den betalas omgående, dock senast det datum som anges på fakturan.

II. Vid återbud upp till 10 dagar före kursstart tillkommer en administrativ avgift motsvarande 100 euro per deltagare. Vid återbud efter denna frist eller om vederbörande inte deltar måste kursavgiften betalas i sin helhet. Självklart kan en annan deltagare anmälas istället för den person som fått förhinder.

III. För varje betalningspåminnelse tillkommer det en påminnelseavgift på 10 euro.

c. Kvittning tillåts endast med en motfordran som är obestridd eller har vunnit laga kraft.

d. Till den mån Trotec inte har möjlighet att genomföra den kurs som erbjuds i sin helhet, oavsett anledning, återbetalas hela anmälningsavgiften. Andra anspråk utesluts inom ramen för siffra 5.

5. Ansvar 

a. Inga skadeanspråk får göras gällande mot Trotec, förutom vid icke-uppfyllande, brott mot avtalsenliga och rättsliga sekundära krav, brott efter att avtal ingåtts, från avtal med skydd för tredje och otillåten handling, liksom juridiska ombud, liksom mot sina medhjälpare, till den mån skadan inte är grovt vårdslös eller uppsåtlig. Här gäller b. Detta gäller inte vid skadeersättningsanspråk från kvalitetsgaranti som anmälaren/deltagare vill försäkra mot risken för indirekta skador.

b. Trotec ansvarar i övrigt

I. i full utsträckning för alla skador som uppstår från egen grov vårdslöshet, från Trotecs juridiska ombud och från ledande medhjälpare, dock inte vid grov vårdslöshet från enkla medhjälpare;

II. utöver det för svåra överträdelser mot väsentliga förpliktelser, även från enkla medhjälpare.

III. Ansvaret gäller i begränsad omfattning beroende på storleken på ersättningen av den typiskt förutsebara skadan.

6. Uppgiftsskydd 

a. Om du anmäler dig till någon av Trotecs kurser från Trotecs webbplats sparas dina personliga uppgifter i backupdatorer som inte är tillgängliga för tredje part fram tills avtalet upphört, som längst dock tills samtliga rättsliga förhållanden upphört att gälla.

b. Trotec försäkrar att uppgifter endast insamlas för att verkställa avtalet och inom ramen för lagstadgade föreskrifter i den tyska teletjänstuppgiftsskyddslagen Teledienstedatenschutzgesetz) och den tyska uppgiftsskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz). Läs även igenom informationen avseende uppgiftsskydd.

7. Uppfyllandeort, laga domstol, tillämpad lag 

a. Uppfyllandeort för betalning av deltagaravgiften och exklusiv laga domstol för båda parter är 52525 Heinsberg, Tyskland. Detta gäller även för växel- och checkfordringar. Uppfyllandeort för genomförandet av respektive kurs är den angivna kursorten.

b. För samtliga rättsförhållanden mellan parterna gäller uteslutande lagen i Förbundsrepubliken Tyskland, även om anmälaren har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort i utlandet. Samma sak gäller om anmälaren senare flyttar sin vanliga vistelseort till utlandet eller är oanträffbar.

8. Säkerhetsklausul

Om en bestämmelse i dessa deltagarvillkor eller en bestämmelse inom ramen för juridiska förhållanden är eller blir ogiltig eller ofullständig, ska avtalet och anmälan fortsätta gälla. Därför påverkas inte andra bestämmelser eller avtal av detta utan fortsätter att gälla. Bestämmelsen som inte gäller ska då ersättas av en bestämmelse som gäller enligt lagen och som motsvarar eller ligger nära bestämmelsens ekonomiska avsikt. 

 

(status 25.07.2005)

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social